GÓI HỘI NGHỊ

HỌP NGUYÊN NGÀY
CÓ ĂN TRƯA 800.000++ Đ / người KHÔNG ĂN TRƯA 500.000++ Đ / người
Bao gồm:02 Tiệc giải laoBữa trưa (thực đơn phần / buffet) Sắp xếp phòng hội nghị2 chai nước suối Kẹo Giấy Viết 2 bảng trằng 3 viết dạ 2 viết laser 1 màn hình 1 bục phát biểu Âm thanh, ánh sáng căn bản 2 Micro Trang trí hoa và cây phòng họp Bao gồm:02 Tiệc giải lao Sắp xếp phòng hội nghị 2 chai nước suối Kẹo GiấyViết 2 bảng trằng 3 viết dạ2 viết laser1 màn hình1 bục phát biểuÂm thanh, ánh sáng căn bản2 MicroTrang trí hoa và cây phòng họp
HỌP NỬA NGÀY
CÓ ĂN TRƯA 680.000++ Đ / người KHÔNG ĂN TRƯA 350.000++ Đ / người
Bao gồm:01 Tiệc giải laoTiệc trưa (thực đơn phần / buffet)Sắp xếp phòng hội nghị1 chai nước suốiKẹoGiấyViết2 bảng trằng3 viết dạ2 viết laser1 màn hình1 bục phát biểuÂm thanh, ánh sáng căn bản2 MicroTrang trí hoa và cây phòng họp Bao gồm:01 Tiệc giải laoSắp xếp phòng hội nghị1 chai nước suốiKẹoGiấyViết2 bảng trằng3 viết dạ2 viết laser1 màn hình1 bục phát biểuÂm thanh, ánh sáng căn bản2 MicroTrang trí hoa và cây phòng họ
Áp dung đến hết 31/12/2018